Archdiocese Changanacherry

THE METROPOLITAN CURIA

Archbishop Joseph Perumthottam

Bishop Thomas Tharayil

V. Rev. Fr. Joseph Mundakathil

V. Rev. Fr. James Palackal

V. Rev. Fr. Philips Wadakkekalam

V. Rev. Fr. Mani Puthiyidam

V. Rev. Fr. Tom Puthenkalam

V Rev Fr Philip Thayil