പാറേല്‍ തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദം

Friday 06 September 2019

മിശിഹായില്‍ ്രപിയെപ്പട്ട െെവദികേര, സമര്‍പ്പിതേര, സേഹാദരീസ

േഹാദരന്മാേര,

പാറേല്‍ മരിയന്‍ തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദത്തിെന്റ നവീകരണ്രപവര്‍ത്തന

ങ്ങളുമായി നമ്മള്‍ മുേന്നാട്ടു േപാവുകയാണേല്ലാ. 1905-ല്‍ തീര്‍ത്ഥാട

നേക്രന്ദം നിര്‍മ്മിച്ചേപ്പാള്‍ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇടവകകളുെട സഹകര

ണം േതടിയതുേപാെല, അതിരൂപതയിെല എല്ലാ ഇടവകകളുെടയും

അതിരൂപതാംഗങ്ങളുെടയും സഹകരണേത്താെടയാണ് അതി െന്റ

നവീകരണ്രപവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2015 ആഗ

സ്റ്റ് 15-ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിെന്റ സ്വര്‍ഗ്ഗാേരാപണദിനത്തില്‍

ശിലാസ്ഥാപനം നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും 2016 ജൂണ്‍ 3-ന് തിരുഹൃദയ തി

രുനാള്‍ദിനത്തില്‍ നിര്‍മ്മാണ്രപവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും െച

യ്തു. നിര്‍മ്മാണ്രപവര്‍ത്തനങ്ങൡുടനീളം ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന

പരിശുദ്ധ അമ്മയുെട ശക്തമായ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം നമുക്ക് നന്ദിേയാെട

ഒാര്‍ക്കാം.

ഫണ്ടുസമാഹരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി അതിരൂപതയിെല 115 ഇടവ

കകള്‍ ചുമതലെപ്പടുത്തെപ്പട്ട െെവദികര്‍ ഇതിേനാടകം സന്ദര്‍ശിക്കുക

യുണ്ടായി. ബഹുമാനെപ്പട്ട െെവദികരും ഇടവകകളും നല്ല മനേസ്സാെട

പിന്തുണയ്ക്കുകയും പണമായും തടിയായും സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങളായും

മറ്റു വസ്തുക്കളായും സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കി ആളുകള്‍ സഹകരിക്കു

കയും െചയ്തു. തന്മൂലം നിര്‍മ്മാണ്രപവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടസ്സമില്ലാെത

മുേമ്പാട്ടുെകാണ്ടുേപാകാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്‍കുന്ന

നിര്‍േലാഭമായ സഹകരണത്തിന് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു. തുടര്‍ന്നും

നിങ്ങെളല്ലാവരുെടയും സഹകരണവും ്രപാര്‍ത്ഥനയും ഉണ്ടാകണെമ

ന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

അടുത്തവര്‍ഷം ആരംഭേത്താെട തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദത്തിെന്റ സ്്രടക്

ച്ചര്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുെമന്നാണ് ്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്

അതിരൂപതയുെട െപാതുവായ ഏക മരിയന്‍ തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദമാണ്. 

132019 സെപ്?ംബ? വേദപ്രചാര

മര്‍ത്ത്മറിയം അമേലാത്ഭവപള്ളി, പാറേല്‍ വലിയപള്ളി, നിത്യാരാധന

കേപ്പള, അനുരജ്ഞനകൂദാശാേവദി, കൗണ്‍സലിംഗ് സൗകര്യം, മരി

യന്‍ പഠനേവദി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിെട സജ്ജീകരിക്കു

ന്നത്.

സ്്രടക്ച്ചര്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നേതാെട തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദ നവീകര

ണ്രപവര്‍ത്തനങ്ങളുെട അടുത്ത ഘട്ടത്തിേലക്ക് നമ്മള്‍ ്രപേവശിക്കു

കയാണ്. െെദവാലയത്തിനുള്ളിലും പരിസരത്തുമായി വിവിധ കാര്യ

ങ്ങള്‍ ഒരുേക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങേളവരുെടയും സഹകരണ ം

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്‌േപാണ്‍സറിംഗാണ് ഒരു സാധ്യത. അതിെന്റ ഒരു

പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ഉദാ: സ്രകാരി, മാേമ്മാദീസാത്തൊട്ടി ,

േബമ, േബസ്ഗസ്സാ, കല്‍ക്കുരിശ്, ഫാന്‍, സൗണ്ട്‌സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ).

ഇവ നല്‍കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികേളാ സ്ഥാപനങ്ങേളാ ഉണ്ടെ

ങ്കില്‍ അവര്‍ പാേറല്‍ പള്ളിയില്‍ ്രപവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദ

നിര്‍മ്മാണ ഒാഫീസുമായി ബന്ധെപ്പടണെമന്നറിയിക്കുന്നു. ഇതിേനാ

ടകംതെന്ന പലരും സ്‌േപാണ്‍സര്‍ െചയ്യാന്‍ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്.

അവരുെട നല്ല മനസ്സിെന നന്ദിേയാെട സ്മരിക്കുന്നു.

തെന്റ തിരുക്കുമാരനിലൂെട സ്വര്‍ഗ്ഗീയഭവനത്തിെലത്താന്‍ പരിശുദ്ധ

അമ്മ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയും മദ്ധ്യസ്ഥയുമാണ്. തീര്‍ത്ഥാടകരായ നമുക്ക്

അമ്മ ശരിയായ വഴി കാണിച്ചുതരും. അമ്മേയാെടാപ്പം െെദവെത്ത സ്തുതി

ക്കാനും െെദവഹിതം നിറേവറ്റാനും തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദം നമുക്ക് ഉേത്ത

ജനമാകണം. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ അമേലാത്ഭവനാഥ നെമ്മ

സഹായിക്കും. മക്കള്‍ക്കടുത്ത സ്‌േനഹേത്താെട, സഭേയാട് േചര്‍ന്ന്

അമ്മെയ കൂടുതലായി അറിയാനും ശരിയായ മരിയവണക്കം വളര്‍

ത്താനും തീര്‍ത്ഥാടനേക്രന്ദം ഉപകരിക്കണം. കാനായിെല കല്യാണ

വിരുന്നിെലന്നേപാെല നമ്മുെട ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ് നമുക്കുേവണ്ടി

െെദവസന്നിധിയില്‍ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ നിങ്ങേള

വര്‍ക്കും എന്നും തുണയാകെട്ട. പരിശുദ്ധ അമ്മയുെട ജനനത്തിരുന്നാ

ൡ അമ്മെയ്രപതി നമുക്ക് െെദവെത്ത സ്തുതിക്കാം. തെന്റ അമ്മെയ

നമുക്കും അമ്മയായി നല്‍കിയ നമ്മുെട കര്‍ത്താവ് ഇൗേശാമിശിഹാ

യുെട കൃപ നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.

സ്‌േനഹപൂര്‍വ്വം,

ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ മെത്രാപ്പോലീത്ത